نام دوره آموزشی سر فصل های آموزشی دوره
مدلهای رگرسیونی

رگرسیون چند سطحی با نرم افزار R, Mlwin

رگرسیون لجستیک نرم افزار R , STATA

رگسیون شمارشی و رتبه ای با نرم افزار R, STATA

تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با نرم افزار LISREL

تحلیل چند متغیره پیوسته

تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با نرم افزار LISREL

تحلیل مولفه اصلی با نرم افزار SPSS , R

تحلیل خوشه ای با نرم افزار SPSS , R

تحلیل چندمتغیره گسسته یا داده های رسته ای

تحلیل جداول توافقی با نرم افزار SPSS , MINITAB

رگرسیون پروبیت با نرم افزار SPSS , MINITAB

رگرسیون دوجمله ای منفی , … با نرم افزار SPSS , MINITAB

مدل های لگ خطی با نرم افزار SPSS , MINITAB

تجزیه وتحلیل ناپارامتری

روش های تجزیه وتحلیل ناپارامتری داده ها با نرم افزار SPSS- R- Stata

استنباط آماری

احتمال کاربردی با نرم افزار R

احتمال نظری

آمار بیزی با نرم افزار R

آمار ریاضی

نمونه گیری

نمونه گیری طبقه بندی و متعادل با نرم افزار R

نمونه گیری خوشه ای و چند مرحله ای با نرم افزار R

نمونه گیری چرخشی و گلوله برفی با نرم افزار R

نمونه گیری سیستماتیک با نرم افزار R

نمونه گیری فضایی با نرم افزار R

طراحی آزمایشات (DOE)

تجزیه طرح های پایه با نرم افزار MINITAB و DX7

آزمایشات فاکتوریل با نرم افزار MINITAB و DX7

کرتهای خرد شده با نرم افزار MINITAB و DX7

مدل سازی تعمیم یافته با نرم افزار MINITAB و SPSS و R

کنترل کیفیت آماری

آمار کاربردی

کنترل کیفیت

اصول بازار سرمایه

فهم و تحلیل صورتهای مالی

مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی

مقدمات امور مالی شرکتی

مقدماتی بر اقتصاد

روش های کمی مقدماتی

اصول بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای

مقررات اصول بازار سرمایه

معامله گری اوراق تامین مالی

اصطلاحات انگلیسی معاملات اوراق تامین مالی

مقدمات ارزش گذاری اوراق تامین مالی

مقررات معامله گری اوراق تامین مالی

معامله گری بورس کالا

اصطلاحات انگلیسی معاملات بورس کالا

مقررات بین المللی تجارت و اعتبارات اسنادی

مقررات معامله گری بورس کالا

معامله گری ابزار مشتقه

اصطلاحات ویژه معاملات ابزار مشتقه

مفاهیم ابزار مشتقه

مقررات معامله گری ابزار مشتقه

مدیریت نهادهای بازار سرمایه

اصول راهبری شرکتی

مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه

کارشناسی عرضه و پذیرش

مقررات کارشناسی عرضه و پذیرش

تحلیلگری بازار سرمایه

لغات تخصصی مالی، اقتصاد و درک مطلب متون مالی- اقتصادی زبان

مباحث پیشرفته در تحلیل صورتهای مالی

مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی

مباحث پیشرفته سرمایه گذاری

اقتصاد پیشرفته

روش های کمی پیشرفته

مقررات تحلیلگری بازار سرمایه

ارزشیابی اوراق بهادار

مباحث پیشرفته در ارزش گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت

مباحث پیشرفته در ابزار مشتقه و ارزش گذاری آنها

مدیریت سبد اوراق بهادار

مدیریت سبد اوراق بهادار

مقررات سبد اوراق بهادار

دوره مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال

با استفاده از نرم‌افزارهای رهاورد نوین، MetaStock ، AdvancedGet ، MetaTrader4

اقتصاد سنجی

اقتصاد سنجی خرد و کلان با نرم افزار Eviews

اقتصاد توسعه

توسعه و گسترش در ایران