تحلیل خوشه ای (خوشه بندی)

تحلیل خوشه ای (Cluster Analysis)

تجزیه و تحلیل خوشه ای، یک روش آماری برای گروه بندی داده ها یا مشاهدات، با توجه به شباهت یا درجه نزدیکی آنها است. از طریق تجزیه و تحلیل خوشه ای داده ها یا مشاهدات به دسته های همگن و متمایز از هم تقسیم می شوند. از این روش برای بخش بندی کردن مشتریان بر مبنای شباهت هایشان استفاده می شود.

ادامه مطلب »

بخش بندی بازار (Market Segmentation)

روش های به کار گرفته شده در تحقیقات بخش بندی به دو طبقه پرایر یا کلاستر تقسیم می شوند. تفاوت این دو را ویند(۱۹۷۸) اینگونه بیان می کند. هنگامی که محقق تعداد و نوع بخش ها را از پیش تعیین کند، روش پرایر را بکار گرفته است. در این مدل ....

ادامه مطلب »
نظراتافزودن نظر