تصمیم گیری چند معیاره

روش AHP بهتر است یا ‏TOPSIS

روش تصمیم گیری چند معیاره، تکنیک‌های مختلفی دارد که در این میان روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و تاپسیس(Topsis)  از شهرت و محبوبیت بیشتری نسبت به سایر تکنیک های دیگر برخوردارهستند. علت کاربرد بیشتر این تکنیک ها، سهولت تحلیل، دقت بالا و قابلیت کاربرد در بسیاری از موضوعات است.

ادامه مطلب »

تاپسیس سلسله مراتبی فازی

در ادبیات موضوع یکی از مشهورترین روش‌های شناخته شده که به طور گسترده برای حل مسائل تصمیم گیری چند معیاره استفاده می‌شود روش AHP فازی است. از این روش در تحقیقات و مقالات زیادی جهت رتبه بندی و انتخاب گزینه‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند

ادامه مطلب »

آموزش روش تاپسیس (Topsis)

تکنیک تاپسیس (Topsis) یا اولویت بندی بر اساس شباهت به راه حل ایده آل، که نخستین بار بوسیله ونگ و یون در سال ۱۹۸۱ معرفی شد، یکی از روش های تصمیم گیری چند معیاره مانند AHP است.

ادامه مطلب »

آموزش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

در علم تصمیم‌گیری که در آن انتخاب یک راهکار از بین راهکارهای موجود و یا اولویت‌بندی راهکارها مطرح است،‌ چند سالی است که روشهای تصمیم گیری با شاخص‌های چند گانه «MADM» جای خود را باز کرده‌اند.

ادامه مطلب »

رتبه بندی به روش ویکور (VIKOR)

ویکور یک روش MADM توافقی است که توسط آپریکوویچ و زنگ توسعه یافته است. این روش می تواند یک مقدار بیشینه مطلوبیت گروهی برای اکثریت و یک کمینه تاثر انفرادی برای مخالفت را فراهم نماید.

ادامه مطلب »

طراحی پرسشنامه استاندارد AHP و TOPSIS(تاپسیس) و ویکور

یکی از گام های مهم در اولویت بندی به روش AHP و TOPSIS جمع آوری نظرات خبرگان است. در روش AHP می بایست ابتدا سلسله مراتبی از اهداف، معیارها و گزینه‌ها تشکیل گردد.

ادامه مطلب »

نظراتافزودن نظر