آمار و نمونه گیری

انواع ضرایب همبستگی

در این مقاله انواع ضرایب همبستگی، عوامل مؤثر بر ضرایب همبستگی، سطح اندازه گیری، دامنه تغییرات مقادیر، ماتریس های معین غیر مثبت، تصحیح تضعیف و غیره مورد بحث قرار می گیرند.

ادامه مطلب »

مقايسه ضريب همبستگي با عدد ثابت - z آزمون

براي تعيين معني دار بودن اختلاف ضريب همبستگي با مقدار مشخص ρ0 از اين آزمون استفاده مي شود . براي اجراي اين آزمون بايد y و x ازتوزيع نرمال گرفته شده باشند. علاوه بر اين واريانس مقادبر x مستقل از y بوده و رابطه ي بين yوx نيز خطي باشد.

ادامه مطلب »

مقايسه یک نسبت با عدد ثابت - z آزمون

برای بررسی معنی دار بودن اختلاف بین یک نسبت مفروض p0 و یک نسبت مشاهده شده p ، در صورتی که حجم نمونه به اندازه کافی بزرگ باشد (تقریباً n>30)، از آزمون z استفاده می کنیم.

ادامه مطلب »

(آزمون علامت (آزمون آماری ناپارامتری مقایسه دو گروه وابسته

در بسیاری از تحقیقات آزمایشی مایل به ارزیابی وضعیت یک متغیر در حالات متفاوت می با شیم. مانند ارزیابی میزان مسئولیت پذیری افراد قبل و بعد از یک دوره ی آموزشی. اینچنین نمونه هایی در آمار، نمونه های وابسته نامیده می شوند. حال این متغیر(مسئولیت پذیری) می تواند در دو یا چند وضعیت مورد ارزیابی قرار گیرد. بر این اساس آزمون های آماری ناپارامتری مربوط به نمونه های وابسته به دو دسته کلی تقسیم می شوند: آزمون های آماری مربوط به دو گروه وابسته و آزمون های آماری مربوط به چند گروه وابسته. آزمون هایی مانند آزمون علامت، آزمون ویلکاکسون و آزمون مک نمار برای مقایسه دو گروه وابسته مورد استفاده قرار می گیرند. در این مطلب به معرفی آزمون علامت می پردازیم.

ادامه مطلب »

آزمون فرض برای مقایسه واریانس جامعه با عدد ثابت

فرض کنید برپایه دانش قبلی، مقدار از پیش تعین شده ای مانند σ_0^2 را در مورد وارینس جامعه مورد نظر داریم. یک نمونه تصادفی به اندازه n (n>30) را از جامعه انتخاب کنید. براساس n نمونه مشاهده شده، (x_1,x_2,…,x_n)، برابری واریانس جامعه با مقدار فرضی σ_0^2 را مورد بررسی قرار می دهیم...

ادامه مطلب »

آزمون معنی داری مدل رگرسیون

برای آزمون این که آیا رابطه ی رگرسیونی ارائه شده بین متغیر پاسخ (وابسته) و متغیرهای پیشگو (مستقل) معنی دار است یا خیر از این آزمون استفاده می کنیم.

ادامه مطلب »

آمار در حسابداری

یکی از کاربردهای روش های آماری در حسابداری و تجارت است. هرجا که بحث برآورد و پیش بینی در میان است کنترل تحلیل بررسی تغییرات در دوره های زمانی و انواع محاسبات تفسیری از جمله مباحث آماریست که در حسابداری به کار می آید. برآورد حجم خرده فروشی،طراحی سیستم های کنترل مالی، تولید روش های محاسباتی و حسابداری و ...

ادامه مطلب »

GIS آشنایی با سیستم های اطلاعات جغرافیایی

سیستم اطلاعات تصادفی جغرافیایی که به اختصار با عنوان GIS معرفی می شود، یک سیستم کامپیوتری برای ثبت، ذخیره سازی، ویرایش، به هنگام سازی، تجزیه و تحلیل و نمایش داده های جغرافیایی دارای مختصات است. داده های جغرافیایی دارای مختصات، داده هایی را شامل می شود که هم موقعیت و هم ویژگی عوارض جغرافیایی مانند رودخانه ها، جاده ها، لندفرم ها و قطعات پوشش گیاهی را بیان می نمایند.

ادامه مطلب »

آنالیز کوواریانس

در این مقاله تعریف آنالیز کوواریانس، کاربردهای اصلی آنالیز کوواریانس و شرایط استفاده از آن بیان می شود.

ادامه مطلب »

تحقیقات آزمایشی

از جمله معیارهای تقسیم بندی روش های تحقیق که بیشترین کاربرد را نزد پژوهشگران اجتماعی دارد، تقسیم بندی براساس معیار ترکیبی می باشد. در واقع دراین روش چندین معیار مانند میزان کنترل رفتار رویداد، تعمیم پذیری نتایج و نقش پژوهشگر در گردآوری نتایج، مورد استفاده قرار می گیرد. براین اساس چهار روش تحقیق کلی قابل تمیز است که عبارتند از: 1.تحقیقات آزمایشی، 2.تحقیقات پیمایشی، 3.تحقیقات میدانی و 4.تحقیقات اسنادی. در این نوشتار به معرفی تحقیقات آزمایشی می پیردازیم.

ادامه مطلب »

MANOVA تحلیل واریانس چند متغیری

برای مقایسه میانگین اثرات یک یا چند متغیر مستقل بر روی یک متغیر وابسته براساس طرح های آزمایشی مختلف، روش های آماری متعددی مانند آزمون t و آزمون تحلیل واریانس تک متغیری ANOVA بکار گرفته می شود.اما در حالتی که بیش از یک متغیر وابسته مدنظر قرار دارد، با توجه به وابستگی بین متغیرهای وابسته از روش های تحلیل چند متغیره استفاده می شود .

ادامه مطلب »

محاسبه رگرسیون غیر خطی(Nonlinear Regression) در SPSS

رگرسیون غیر خطی به الگوریتم هایی که برای تطبیق توابع غیر خطی تصادفی بر روی داده های گرد آوری شده مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع در اینجا هدف برازش تصادفی یکی از 21 تابع مندرج در جدول 1 بر روی داده های گردآوری شده جهت رسیدن به حداکثر مقدار ضریب تعیین است. نکته حائز اهمیت در انجام رگرسیون...

ادامه مطلب »

راهنمای انتخاب موضوع برای پایان نامه

در هرمقطع تحصیلی انجام پایان نامه یکی از مهمترین مراحل و احتمالا مهمترین آن هاست. پایان نامه حاصل به کارگیری تمام آموخته هاست و به نوعی معرف توانایی های شماست. ضمن این که بهترین موقعیت برای افزودن بر دانسته ها و بالا بردن توانایی ها و قابلیت های ......

ادامه مطلب »
نظراتافزودن نظر