آموزش نرم افزار SAS

تحلیل تابع تشخیصی (DFA) در نرم افزار SAS

تحلیل تشخیصی یا Discriminant Analysis که به تابع ممیزی DFA نیز شهرت دارد، یکی از روش های آماری چند متغیره است که در تفکیک و تشخیص طبقات یک متغیر بر اساس چند متغیر کمی به کار می رود.

ادامه مطلب »

کاربرد آنالیز رگرسیون خطی (Linear Regression) با استفاده از نرم افزار SAS

 اصولا کاربرد رگرسیون در مطالعات مختلف بسیار وسیع است و کمتر تحقیقی را می توان یافت که از رگرسیون ها برای پیش بینی ها استفاه نکرده باشد. خانواده رگرسیون ها بسیار گسترده بوده و دارای انواع مختلفی است که یکی از پر کاربرد ترین آنها، نوع خطی است. نرم افزار SAS به عنوان قویترین نرم افزار آماری مورد استفاده در بین محققان ....

ادامه مطلب »

محاسبه تحلیل همبستگی بنیادی(Canonical Correlation Analysis) در نرم افزار SAS

در بسیاری از موقعیت های پژوهشی محقق با دو دسته از متغیر های مستقل و وابسته سروکار دارد که در هر دو طرف معادله بیش از دو متغیر وجود دارد. به عبارت دیگر در این نوع تحقیقات گاها بیش از یک متغیر وابسته وجود دارد. به این منظور باید از روش چند متغیره تحلیل بنیادی یا همبستگی کانونی استفاده شود.

ادامه مطلب »

محاسبه رگرسیون Ordinal در نرم افزار SAS

به منظور بررسی و مطالعه در مورد متغیر های پیش بین موثر بر ابعاد یک متغیر گسسته از رگرسیون های ترتیبی استفاده می شود. این روش رگرسیونی مبتنی بر روش حداکثر درستنمایی است. این روش در مقابل روش هایی چون تحلیل تشخیصی که روشی صرفا کمّی است بسیار کامل بوده

ادامه مطلب »

نظراتافزودن نظر