استنباط آماری

همه چیز درباره آمار استنباطی

مفاهیم و ابزارهای آماری به صورت صریح یا ضمنی بخشی از فرایند اکثر تحقیقات را شامل می‌شوند. نقش این مفاهیم و ابزارها را می‌توان هنگام تصمیم‌گیری در مورد گزینش آزمودنی‌ها، جایگزینی آنها در گروه‌های مختلف، توصیف داده‌های جمع‌آوری‌شده و تعمیم یافته‌های حاصل

ادامه مطلب »

امید ریاضی

زندگی روزانه علاوه بر مفاهیم پیشامد، احتمال، و متغیر تصادفی با مفهوم دیگری به­ نام امید یا انتظار همراه است. در حالی که انسان همواره با امید زندگی می­کند، ولی نمی­تواند بیش از حد به بعضی رویدادها چشم امید داشته باشد.

ادامه مطلب »

تابع مولد گشتاور

تابع مولد گشتاور یا تابع مولد ممان یا ام جی اف (به انگلیسی: Moment-generating function)‏ یک تابع پر مصرف در ریاضیات آمار و احتمالات است. با داشتن تابع مولد ممان یک متغیر تصادفی می‌توان توزیع احتمالی آن را بطور کامل تعریف نمود. علاوه بر توزیع های یک متغیره

ادامه مطلب »

براوردگرهای نااریب

در آمار یک براوردگر موقعی نااریب (بیغرض) نامیده می شود که امید ریاضی آن برابر با پارامتر(که مقداری ثابت فرض می شود) گردد.

ادامه مطلب »

آماره کمکی(Ancillary statistic)

ایده آماره های کمکی اولین بار توسط فیشر (۱۹۲۵) در استنباط آماری مطرح گردید اما باسو (۱۹۶۴) نخستین کسی بود که این آماره ها را با  تعریف شناخته شده امروزی معرفی و  قضیه معروف خویش را در مورد این آماره ها ارائه نمود:

ادامه مطلب »

استنباط بیزی (Bayesian Inference)

همانگونه که می دانیم در دیدگاه و  استنباط بیزی بایستی بر اساس اطلاعات مشاهده شده نمونه برای پارامترهای نامعلوم و تصادفی مدل پیش بینی صورت گیرد.

ادامه مطلب »

اهمیت آماره های بسنده

بخشی از اطلاعات نمونه که برای براورد یک پارامتر به کار می روند اطلاعات مفید  و بقیه اطلاعات نمونه که نقشی در براورد آن پارامتر ندارند بی فایده نامیده می شوند

ادامه مطلب »

آمار استنباطی و توصیفی

آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود. احتمالات و تئوریهای احتمال اساسا از دایره بحث ما خارج است. همچنین آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین، واریانس و … نیز مفروض در نظر گرفته شده اند.

ادامه مطلب »

آمار استنباطی چیست ؟

مفاهیم و ابزارهای آماری به صورت صریح یا ضمنی بخشی از فرایند اکثر تحقیقات را شامل می‌شوند. نقش این مفاهیم و ابزارها را می‌توان هنگام تصمیم‌گیری در مورد گزینش آزمودنی‌ها، جایگزینی آنها در گروه‌های مختلف

ادامه مطلب »

تجزیه‌و تحلیل با استفاده از آمار استنباطى

در تحلیل‌هاى آمار استنباطى همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکى به نام نمونه چگونه به گروه بزرگترى به نام جامعه تعمیم داده شود. در این قسمت مباحثى چون همبستگى و تست مورد بررسى و اشاره قرار مى‌گیرد.

ادامه مطلب »

انواع ضریب همبستگی

محاسبه ضرایب همبستگی تا حدود زیادی متاثر از مقیاس اندازه گیری متغیر ها است،…

ادامه مطلب »

با اصطلاح فاصله اطمینان و کاربرد آن آشنا شوید

در بررسی فرضیه های مطرح شده در یک مطالعه از شاخصی تحت عنوان p value استفاده می شود. این شاخص دارای محدودیتهایی است. در مثال زیر از این محدودیتها آگاه می شویم:

ادامه مطلب »

نظراتافزودن نظر