مربوط به کلاس درس برنامه نویسی پیشرفته و روش های آماری و پروژه

آخرین مهلت برای تحویل پروژه 6/5/1393 است که بصورت فایل word باید به ایمیل khavarzadeh@sharifdata.com فرستاده شود

بعد از تعطیلات پیشرو پروژه را صحافی کرده به آقای رستمی تحویل دهید

 
نظرات۱۳۹۲/۱۲/۱۳ ۱۲:۰۶

استاد چراسوالای روش آماری رونذاشتیییییییییییییییییییییییین؟؟؟؟؟؟؟
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ ۱۷:۲۸
فاطمه اللهی

> seq
function (...)
UseMethod("seq")
<bytecode: 0x000000000888ffb0>
<environment: namespace:base>
> length=110
> x<-seq(0,0.2,10)
> polt(x,pnorm(x),tye="l",xlab="x",ylab="dnorm",main="Norml
۱۳۹۳/۱/۱۷ ۲۱:۲۳
fateme bagheri

)
[1] -3.00000000 -2.94495413 -2.88990826 -2.83486239 -2.77981651 -2.72477064
[7] -2.66972477 -2.61467890 -2.55963303 -2.50458716 -2.44954128 -2.39449541
[13] -2.33944954 -2.28440367 -2.22935780 -2.17431193 -2.11926606 -2.06422018
[19] -2.00917431 -1.95412844 -1.89908257 -1.84403670 -1.78899083 -1.73394495
[25] -1.67889908 -1.62385321 -1.56880734 -1.51376147 -1.45871560 -1.40366972
[31] -1.34862385 -1.29357798 -1.23853211 -1.18348624 -1.12844037 -1.07339450
[37] -1.01834862 -0.96330275 -0.90825688 -0.85321101 -0.79816514 -0.74311927
[43] -0.68807339 -0.63302752 -0.57798165 -0.52293578 -0.46788991 -0.41284404
[49] -0.35779817 -0.30275229 -0.24770642 -0.19266055 -0.13761468 -0.08256881
[55] -0.02752294 0.02752294 0.08256881 0.13761468 0.19266055 0.24770642
[61] 0.30275229 0.35779817 0.41284404 0.46788991 0.52293578 0.57798165
[67] 0.63302752 0.68807339 0.74311927 0.79816514 0.85321101 0.90825688
[73] 0.96330275 1.01834862 1.07339450 1.12844037 1.18348624 1.23853211
[79] 1.29357798 1.34862385 1.40366972 1.45871560 1.51376147 1.56880734
[85] 1.62385321 1.67889908 1.73394495 1.78899083 1.84403670 1.89908257
[91] 1.95412844 2.00917431 2.06422018 2.11926606 2.17431193 2.22935780
[97] 2.28440367 2.33944954 2.39449541 2.44954128 2.50458716 2.55963303
[103] 2.61467890 2.66972477 2.72477064 2.77981651 2.83486239 2.88990826
[109] 2.94495413 3.00000000
> x<-seq(-4,4,0.1)
> plot(x,dnorm(x),type="l",lty=2,lwd=2,xlab="xvaluo",ylab="Density",main="comparison of t Distributions",col="black")
> lines(x,dt(x,1),col="read")
Error in plot.xy(xy.coords(x, y), type = type, ...) :
invalid color name
۱۳۹۳/۱/۲۰ ۲۱:۰۵
شیما ناظم شریفلو

سلام استاد جواب تمرین:
X~N(µ,64)
N=30
Ẍ=72
ɣ=98%=α=0.02
α/2=0.01 1-α/2=0.99
1+α/2=1.01

(72-8/5.4×0.99,72+8/504×1.01)=(70.52×0.99,73.48×1.01)=(69.81,74.21)
۱۳۹۳/۱/۲۳ ۰۸:۲۸
saeede khoshsima

جواب تمرین 3 کتاب:
p(72-8/6.2,33)<M>(72+8/6.2,33)=0.98
جواب نهایی :
)68.9,75.1)
۱۳۹۳/۲/۲۴ ۱۱:۴۷

> a<-c(1.5,2.2,3.1,3.2,3.2,3.9,4.1,4.7,5.2)
> b<-c(4.0,5.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,14.0,16.0)
> trees.res
Error: object
۱۳۹۳/۲/۲۴ ۱۱:۵۸
فاطمه اللهی

> a<-c(1.5,2.2,3.1,3.2,3.2,3.9,4.1,4.7,5.2)
> b<-c(4.0,5.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,14.0,16.0)
> trees.res
Error: object
افزودن نظر