تحلیل عاملی/معادلات ساختاری/تحلیل مسیر

روش های چند متغیره پیوسته

پژوهشگران علوم پایه و علوم انسانی، معمولاً مقادیر چندین متغیر را اندازه گیری می کنند. روش های آماری  که برای بیان و تحلیل داده های چند متغیری (مقادیر اندازه گیری شده  هم زمان چند متغیر) به کار می روند را تحلیل چند متغیری  می نامیم.

ادامه مطلب »

انواع متغیرها در مدل یابی معادلات ساختاری

متغیرهای مکنون، متغیرهایی هستند که بصورت مستقیم قابل اندازه گیری نیستند، بلکه از طریق یک مجموعه از شاخص ها یا متغیرهای مشاهده پذیر بررسی می‌شوند.

ادامه مطلب »

تحلیل عاملی

تحلیل عاملی نامی است عمومی برای برخی از روشهای چند متغیره که هدف اصلی آن خلاصه کردن داده هاست. این روش به بررسی همبستگی درونی تعداد زیادی از متغیرها می پردازد و در نهایت آنها را در قالب عاملهای عمومی محدودی دسته بندی کرده تبیین می کند. در این تکنیک تمام متغیرها به عنوان متغیر وابسته قرار می گیرد.

ادامه مطلب »

آموزش تحلیل مسیر و اصول آن

تحلیل مسیر یا path analysis روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است .هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعه اى از متغیرهاست.

ادامه مطلب »

روشهای چندمتغیره پیوسته

پژوهشگران علوم پایه و علوم انسانی، معمولاً مقادیر چندین متغیر را اندازه گیری می کنند. روش های آماری که برای بیان و تحلیل داده های چند متغیری(مقادیر اندازه گیری شده  هم زمان چند متغیر) به کار می روند راتحلیل چند متغیری  می نامیم.

ادامه مطلب »

آشنایی و آموزش تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی

از روش تحلیل عاملی یا Factor Analysis جهت پی بردن به متغیرهای زیر بنایی یک پدیده یا تلخیص مجموعه ای از داده‌ها استفاده می‌شود. داده‌های اولیه برای تحلیل عاملی، ماتریس همبستگی بین متغیرها است. تحلیل عاملی، متغیرهای وابسته از قبل تعیین شده ای ندارد. 

ادامه مطلب »

تعیین حجم نمونه برای روش رگرسیون چند متغیره و مدلیابی معادلات ساختاری

از آنجا که روش شناسی مدلیابی معادلات ساختاری، تا حدود زیادی با برخی از جنبه های رگرسیون چند متغیری شباهت دارد، می توان از اصول تعیین حجم نمونه  در تحلیل رگرسیون چند متغیری  برای تعیین حجم نمونه در مدلیابی معادلات ساختاری استفاده نمود( هومن، ۱۳۸۴، ۲۲).

ادامه مطلب »

حجم نمونه برای تحلیل عاملی و معادلات ساختاری چگونه محاسبه می شود؟

یک سوال بسیار بااهمیت در تحلیل عاملی تعیین حداقل حجم نمونه است. (کلاین، ۱۹۹۰) تعیین حداقل حجم نمونه لازم برای گردآوری داده‌های مربوط به مدل‌‌یابی معادلات ساختاری بسیار با اهمیت است. (مک‌کیتی، ۲۰۰۴) با وجود آنکه در مورد حجم نمونه لازم برای تحلیل عاملی و مدل‌های ساختاری توافق کلی وجود ندارد (شریبر، ۲۰۰۶)

ادامه مطلب »

حداقل حجم نمونه لازم برای تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری

یک سوال بسیار بااهمیت در تحلیل عاملی تعیین حداقل حجم نمونه است. (کلاین، ۱۹۹۰) تعیین حداقل حجم نمونه لازم برای گردآوری داده‌های مربوط به مدل‌‌یابی معادلات ساختاری بسیار با اهمیت است.

ادامه مطلب »

تحلیل مسیر با نرم افزار آموس amos

تحلیل مسیر( path analysis ) روش آماری کاربرد ضرایب بتای استاندارد رگرسیون چند متغیرى در مدل هاى ساختاری است. هدف تحلیل مسیر به دست آوردن برآوردهاى کمى روابط علّى ( همکنشی یکجانبه یا کواریته) بین مجموعه اى از متغیرهاست.

ادامه مطلب »

تحلیل عاملی

تحلیل عاملی اصطلاحی است کلی برای تعدادی از تکنیک های ریاضی و آماری مختلف اما مرتبط با هم به منظور تحقیق درباره ماهیت روابط بین متغیرهای یک مجموعه معین.

ادامه مطلب »

تحلیل عاملی

تحلیل مولفه های اصلی روشی جهت تقلیل بعد مساله مورد مطالعه است. تحلیل عاملی نیز روش دیگری جهت تقلیل بعد مساله است. هرچند هدف اصلی تحلیل مولفه های اصلی و تحلیل عاملی، تقلیل بعد مساله است ولی تفاوتهایی نیز دارند.

ادامه مطلب »

روش تحقیق همبستگی و رگرسیون

یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) تحقیق همبستگی است. در این نوع تحیقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد.

ادامه مطلب »
نظرات۱۳۹۴/۱/۶ ۲۰:۴۷
آزاده پیروی

باسپاس فراوان
افزودن نظر