توزیع های آماری

توزیع کای دو دریک نگاه

این توزیع حالت خاصی از توزیع گاما است

ادامه مطلب »

تعیین نوع توزیع در احتمال دوجمله ای

یکی از موضوعات مهم در مواجه با مسائل با پاسخ دوتایی تعیین توزیع داده هاست. به عبارتی دیگر، در اینگونه موارد باید بتوانیم به راحتی تشخیص دهیم که چه تفاوتی بین داده های دوجمله ای، دوجمله ای منفی و دوجمله ای منفی وجود دارد.

ادامه مطلب »

توزیع نرمال و رسم نمودار آن

به طور معمول متغیرها و صفات در طبیعت از توزیع نرمال تبعیت می کنند، این گفته یعنی آنکه اگر نمودار توزیع فراوانی یک صفت را رسم کنیم یعنی روی محور عرضی فراوانی آن صفت و روی محور طولی مقادیر مختلف آن صفت را درج نمائیم شکلی مشابه شکل زیر ایجاد خواهد شد.

ادامه مطلب »

نمودار توزیع نرمال بهره هوشی و هوش نوابغ تاریخ

تابع توزیع نرمال یا گاوس از مهمترین توابعی است که در مباحث آمار و احتمالات مورد بررسی قرار می گیرد چرا که به تجربه ثابت شده است که در دنیای اطراف ما توزیع بسیاری از متغیرهای طبیعی از همین تابع پیروی می کنند. به عنوان مثال بهره هوشی افراد از یک توزیع نرمال پیروی می کند.

ادامه مطلب »

منحنی توزیع نرمال

توزیع نرمال ، یکی از مهمترین توزیع ها در نظریه احتمال است. و کاربردهای بسیاری در علم فیزیک و مهندسی دارد.این توزیع توسط کارل فریدریش گاوس در رابطه با کاربردروش کمترین مربعات در آمارگیری کشف شد.

ادامه مطلب »

توزیع نرمال یک متغیره

توزیع نرمال ، یکی از مهمترین توزیع‌های احتمالی پیوسته در نظریه احتمالات است. علت نام‌گذاری و همچنین اهمیت این توزیع، هم‌خوانی بسیاری از مقادیر حاصل شده، هنگام نوسان‌های طبیعی و فیزیکی پیرامون یک مقدار ثابت با مقادیر حاصل از این توزیع است.

ادامه مطلب »

نمایش روابط بین توزیع های آماری با شکل(توزیع های پیوسته و گسسته)

اغلب توزیع های احتمال یک متغیره به توزیع های احتمال دیگر و بسیاری از آنها به توزیع نرمال مرتبط هستند. در این شکل روابط بین انواع توزیع های پیوسته آماری به صورت تصویری نمایش داده شده است.

ادامه مطلب »

توزیع سری لگاریتمی

توزیع سری لگاریتمی یکی از قدیمی ترین توزیع های سری توانی است. اگرچه می توان نشان داد که توزیع سری لگاریتمی، به لحاظ نظری، حدّ توزیع دوجمله ای منفی بریده شده در صفر است،

ادامه مطلب »

نکات تاریخی در رایطه با توزیع نرمال

همانطور که می دانید علم آمار و احتمال اساسا برای بررسی بازی های شانسی به وجود آمد، در قرن هفدهم میلادی پیشگامان علم آمار و احتمال ( برنولی، دموار و..) این موضوع را تحت عنوان قضیه ی قمارباز ورشکسته بررسی کرده اند.

ادامه مطلب »

برازش توزیع به داده ها (Distribution Fitting)

در ادامه بررسی محتوایی برازش توزیع به داده ها را با طرح چند سوال به طور مختصر مورد توجه قرار می دهیم:

ادامه مطلب »

توزیع دوجمله ای منفی

توزیع دوجمله ای منفی در نظریه احتمال و آمار یک توزیع گسسته است. ویژگی های این توزیع در جدول زیر قابل مشاهده است.

ادامه مطلب »

توزیع نیم نرمال

توزیع نیم نرمال در نظریه احتمال و آمار یک توزیع پیوسته است. این توزیع در حقیقت برابر با توزیع قدر مطلق توزیع نرمال است. تابع چگالی احتمال آن به صورت زیر است:

ادامه مطلب »

توزیع نیم لجستیک

توزیع نیم لجستیک در نظریه احتمال و آمار یک توزیع پیوسته است.

ادامه مطلب »

توزیع نیم دایره

توزیع نیم دایره در نظریه احتمال و آمار یک توزیع پیوسته است. تابع چگالی احتمال بصورت زیر است:

ادامه مطلب »

توزیع کی (چی)

 

توزیع چی در نظریه احتمال و آمار یک توزیع پیوسته است. این توزیع زمانی بوجود می‌آید که اجزا عمود بر آن مستقل بوده و از توزیع نرمال پیروی می‌نمایند. 

ادامه مطلب »

توزیع گاوسی تعمیم یافته

توزیع گاوسی عمومی یک خانواده از توزیع‌های پیوسته احتمال است. این خانواده از توزیع‌ها عمومی توزیع گاوسی و توزیع لاپلاسی یا توزیع نمایی دوگانه است که یک پارامتر جدید به آنها می‌افزاید. تابع چگالی احتمال بصورت زیر است:

ادامه مطلب »

توزیع نرمال-نمایی-گاما

در نظریه احتمالات و آمار توزیع نرمال-نمایی-گاما (به انگلیسی: normal-exponential-gamma distribution)‏ 

ادامه مطلب »

توزیع تی مربع هاتلینگ

توزیع تی مربع هاتلینگ در نظریه احتمال و آمار یکی از توزیع‌های پیوسته است. این توزیع عمومی‌سازی توزیع تی استیودنت است. این توزیع بصورت زیر تعریف می‌شود:

ادامه مطلب »

توزیع دریکله(دریخله)

توزیع دیریکله در نظریه احتمال و آمار یک توزیع پیوسته است. این توزیع بطور کلی حالت گسترش یافته توزیع بتا برای توابع چندمتغیره است. 

ادامه مطلب »

توزیع ویشارت

در آمار توزیع ویشارت تعمیم چند بعدی توزیع کی‌دو یا به ازای حالاتی که پارامترهای توزیع صحیح نیستند، تعمیم توزیع گاما است. این توزیع به افتخار جان ویشارت نام گذاری شده است.

ادامه مطلب »

توزیع بتا-دوجمله ای

می توان تصور کرد که پارامتر  p  در این توزیع از یک توزیع بتا بدست آمده است.

ادامه مطلب »

توزیع چندجمله ای

در نظریه احتمالات, توزیع چند جمله‌ای یا (به انگلیسی: multinomial distribution)‏ تعمیم توزیع دوجمله‌ای است

ادامه مطلب »

توزیع لگ نرمال

توزیع لگ نرمال، در آمار و احتمال، توزیعی است که لگاریتم طبیعی آن دارای توزیع نرمال با پارامترهای  \mu  و \sigma می‌باشد. به عبارت دیگر اگر X متغیری با توزیع نرمال باشد،

ادامه مطلب »

توزیع وایبل(وایبول)

توزیع وایبول یکی از توزیع‌های احتمالاتی پیوسته است. اگر چه این توزیع اولین بار توسط دانشمند فرانسوی فرچه در سال ۱۹۲۷ شناخته شدو سپس رزین و راملر در سال ۱۹۳۳ از آن برای توصیف توزیع اندازه ذرات بهره بردند،

ادامه مطلب »

توزیع پارتو

توزیع پارتو توزیع احتمالی توانی است که بسیاری از پدیده‌های اجتماعی، علمی، ژئوفیزیکی و اکچوئری را توصیف می‌کند. 

ادامه مطلب »

توزیع اف(فیشر)

ویژگی های توزیع فیشر در جدول زیر ارائه شده است:

ادامه مطلب »

توزیع تی-استودنت

آزمون تی-استیودنت (به انگلیسی: T student)‏ برای ارزیابی میزان هم‌قوارگی یا یکسان بودن و نبودن میانگین نمونه‌ای با میانگین جامعه در حالتی به کار می‌رود که انحراف معیار جامعه مجهول باشد چون توزیع t در مورد نمونه‌های کوچک با استفاده از درجات آزادی تعدیل می‌شود، می‌توان از این آزمون برای نمونه‌های بسیار کوچک استفاده نمود.

ادامه مطلب »

توزیع گاما

توزیع گاما یکی از توزیع‌های احتمالی پیوسته است ‫و دارای دو پارامتر مقیاس θ، و پارامتر شکل k می‌باشد

ادامه مطلب »

توزیع پواسن

در آمار و احتمال توزیع پواسون (یا قانون پواسون اعداد کوچک) یک توزیع احتمالی گسسته است که احتمال اینکه یک حادثه به تعداد مشخصی در فاصلهٔ زمانی یا مکانی ثابتی رخ دهد را شرح می دهد؛ 

ادامه مطلب »

توزیع فوق هندسی

توزیع فوق هندسی برای درک متغیر تصادفی هندسی می توان اینگونه پنداشت که قصد داریم نمونه ای به اندازه ی n را به تصادف و بدون جایگذاری از ظرفی که دارای N توپ است که D تای ان سفید و N-D تای ان سیاه هستند انتخاب کنیم.

ادامه مطلب »

توزیع هندسی

توزیع هندسی، توزیعی است گسسته که بیانگر احتمال اولین پیروزی پس از k-1 شکست در فرایند برنولی می‌باشد

ادامه مطلب »

توزیع دوجمله ای(باینومیال)

توزیع دوجمله‌اینوعی توزیع پرکاربرد در آمار، اقتصاد، و علوم تجربی است.

ادامه مطلب »

توزیع نمایی

توزیع نمایی توزیعی پیوسته است که دارای تابع چگالی احتمال زیر می‌باشد:

ادامه مطلب »

توزیع کی دو(کای دو،خی دو)

در نظریه احتمالات و آمار توزیع کای‌دو (و یا خی‌دو یا \chi^2) دارای کاربرد وسیعی در آمار استنباطی است، بطور مثال در آزمون معناداری آماری . ویژگی های این توزیع در جدول زیر ارائه شده است:

ادامه مطلب »

توزیع بتا

توزیع بتا پریم توزیعی احتمالی است که برای اعداد حقیقی بزرگتر از ۰ تعریف می‌شود و دارای دو پارامتر \alpha و \betaاست. تابع توزیع احتمال آن:

ادامه مطلب »

توزیع یکنواخت گسسته

کلیه ویژگی های توزیع یکنواخت گسسته در جدول زیر خلاصه شده است:

ادامه مطلب »
نظرات۱۳۹۴/۱۱/۲۵ ۰۴:۰۴
میلاد

واقعا باتموم وجود ازتون ممنونم چراکه اطلاعات خوبی رو ی جا دسته بندی و جمع کردین.خداقوتمیلاد
افزودن نظر