طرح آزمایشها

ده اشتباه عام آماری در تحقیق و گزارش کشاورزی

آمارهای کاربردی نوین در تحقیقات کشاورزی در آمریکا و جاهای دیگر در ۴۰سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته است . در طول این مدت ، بعضی از روشها تغییر کرده است . برای مثال امروزه بر روی آزمون فرضیه تاکید کمتر و بر روی برآورد

ادامه مطلب »

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻃﺮحﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﻲ

ﺗﻴﻤﺎر: ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻣﺜﻼ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭼﻨﺪ رﻗﻢ ﮔﻨﺪم ﻫﺮ ﻛﺪام از وارﻳﺘﻪﻫﺎی ﮔﻨﺪم ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎراﺳﺖ.

ادامه مطلب »

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻃﺮحﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﻲ در طرح آزمایشات کشاورزی

طرح آزمایشات یکی از روشهای متداول تحقیقات میدانی در مهندسی کشاورزی است. مطلب زیر به تعریف مفاهیم این روش پرداخته است. 

ادامه مطلب »
نظرات۱۳۹۳/۳/۱۷ ۱۱:۳۰
91141021

خوب
افزودن نظر