پرسشنامه

تحلیل داده‌های پرسشنامه‌ای

بیشتر تحقیقات برپایه پرسشنامه است. یک پرسشنامه خوب بایستی تعدادی ویژگی داشته باشد. از جمله روایی، پایایی، حجم نمونه ، فرضیه های تحقیق و …. .

ادامه مطلب »

پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری

قابلیت اعتماد که واژه هایی مانند پایایی، ثبات و اعتبار  برای آن به کار برده می‌شود و معادل انگلیسی آن Reliability است، یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری (پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر آزمون های علوم اجتماعی) است.

ادامه مطلب »

مفهوم پایایی

پایایی [۱ََ]به پایداری نتایج آزمون بستگی دارد، یعنی اگر آزمون را تکرار کنیم و نتیجه آن با نتایج آزمون‌های پیشین نزدیک و یکسان باشد، گفته می‌شود که آزمون پایا است، درغیراین صورت آزمون فاقد پایایی بوده و یا این که اعتبار آن مورد تردید قرار خواهد گرفت (دلاور، ۱۳۷۸).

ادامه مطلب »

روایی یا قابلیت اعتبار چیست؟

مفهوم اعتبار (روایی) به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی‌توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت.

ادامه مطلب »

تفاوت بین نظر پرسی (poll) و بررسی (survey)

نظر پرسی  این امکان را می دهد که یک سوال را مورد پرسش قرار دهید و شرکت کنندگان در آن می توانند از بین پاسخ های از پیش تعیین شده گزینه مورد نظر را  انتخاب کنند.  در این رویه می توانید انتخاب یک یا چند پاسخ را ممکن سازید.

ادامه مطلب »

مقایسه زوجی طیف بوگاردوس، طیف تورستن، طیف لیکرت، طیف گوتمن

برای سنجش پدیده ها و مفاهیم کیفی اجتماعی مقیاس یا طیف های متعددی وجود دارد که مشهورترین آنها به شرح ذیل است :

مقایسه زوجی طیف بوگاردوس، طیف تورستن، طیف لیکرت، طیف گوتمن

ادامه مطلب »

چگونه يك پرسشنامه علمي تنظيم كنيم ؟

همۀ تحقیقات علمی و پایان نامه های تحقيقاتي ، در مورد مولفه های مختلف تحقیق مانند ادبیات موضوع، مدل مفهومی، روش تحقیق و روش تحلیل داده ها توضیحات جامعی ارائه شده است. توضیحاتی از قبیل انواع، روشهای مختلف و دلایل انتخاب روش منتخب در هر بخش به تفصیل مورد بحث قرار می گیرد.

ادامه مطلب »

پرسشنامه محقق ساخته چيست و چگونه طراحي مي شود؟

پرسش نامه يك طرح پژوهشي، مقاله يا پايان نامه مي تواند به دو صورت باشد. نوع اول پرسش نامه استاندارد است، به اين معنا كه اين نوع پرسشنامه قبلا توسط پژوهشگران و يا صاحبنظران مورد استفاده قرار گرفته است و پايايي و روايي آن مورد تاييد قرار گرفته است. 

ادامه مطلب »

نظراتافزودن نظر