آموزش نرم افزار SPSS

انتخاب مناسب آزمون آماری در spss

یکی از مهم ترین سوالاتی که در انجام پژوهش های آماری مطرح می شود انتخاب مناسب روش تحلیل آماری در تحقیقات میدانی است. معمولا نوع آزمون های آماری از فاکتورهای ویژگیهای نمونه، انواع داده ها و همچنین نوع تحلیلی که مورد نیاز آمارگر است، مشخص می شود. این تحلیل ها به دوبخش عمده ی آمار ناپارامتری و پارامتری بر می...

ادامه مطلب »

آزمون های Post-Hoc در SPSS

مروری بر Anova فرض کنید که {E1, E2, …, Ek } K نمونه ای باشند که مستقلا از توزیع نرمال با واریانسهای برابر اما با میانگین های دلخواه تولید شده باشند. در این صورت آزمون Anova فرض برابری میانگین های این توزیع ها را آزمون می کند. در واقع فرض صفر ...

ادامه مطلب »

آنالیز واریانس یک طرفه در spss

وقتی بخواهیم میانگین های یک صفت کمی را درسه یا بیش از سه گروه مقایسه کنیم، آنالیز واریانس یک طرفه راه حل مناسبی است. در واقع این تجزیه و تحلیل، ما را در فهم تفاوت بین گروه ها یاری می کند. در طرح آزمایش نیز، هرگاه بخواهیم اثر عاملی با بیش از دو سطح را بر متغیر پاسخ بررسی کنیم...

ادامه مطلب »

چگونه نرمال بودن داده هایمان را در spss آزمون کنیم؟

در چک کردن نرمالیتی داده ها چندین گام وجود دارد:گام اول:ابتدا چولگی و کشیدگی داده هایتان را آزمون کنید. این کار را می توان از مسیر زیر در spss انجام داد:Analyze> Descriptive Statistics> Descriptives در کادر محاوره ای که باز می شود متغیر هایی که می خواهید چولگی و کشیدگی آن را آزمون کنید را به کادر سفید انتقال دهید.سپس...

ادامه مطلب »

رگرسیون خطی با روش بوت استراپ (bootstrap)

رگرسیون خطی در spss:به دو صورت می توان رگرسیون خطی را در spss انجام داد. به آدرس زیر بروید :Analyze > Regression > Linear درکادر محاوره زیر باید• متغیر مستقل خود را انتخاب کنید (xvar)• متغیر وابسته را مشخص کنید (yvar)سپس یک خروجی خوب از جداول دریافت کنید. معادله های رگرسیونی شما در اولین ستون از اعداد، در زیر جدولی با عنوان...

ادامه مطلب »

محاسبه تابع چند جمله ای در نرم افزار SPSS

در برخی موقعیت های پژوهشی محقق با یک متغیر وابسته گسسته مواجه است. برای پیش بینی ابعاد آن بهتر است از یک روش لجیت چند جمله ای استفاده نماید. مثلا محققی می خواهد بداند چه متغیر هایی بر انتخاب برند های یک دوربین دیجیتال اثر گذار هستند. به منظور محاسبه Multinomial Logistic Regression در این نرم افزار بهتر است از...

ادامه مطلب »

مدلسازی Hierarchical log-linear analysis برای تحلیل داده های طبقه ای در نرم افزار SPSS

یکی از موانعی که در توسعه تحقیقات پرسشنامه ای وجود دارد، ترتیبی و کیفی بودن غالب طیف های مورد استفاده در آن است. از اینرو به اعتقاد غالب آمار دانان اطلاعات پرسشنامه ای از آنجا که عموما در قالب طیف هایی چون لیکرت به دست می آید، بهتر است که با روش های کیفی و طبقه ای مورد تحلیل قرار...

ادامه مطلب »

نحوه محاسبه تحلیل تشخیصی (Discriminant Analysis (DA در SPSS

تحلیل تشخیصی جهت ساخت و طراحی یک مدل پیش بینی از عضویت گروه ها بر اساس ویژگی های مشاهده شده برای هر مورد است. به عنوان مثال شرکت تبلیغاتی می خواهد مطالعه کند متغیر های اصلی تفکیک کننده سه گروه مشتریان دائم، تقریبا دائم و دوره ای به چه شکلی است. یا اگر بخواهیم دانش آموزان را به دو گروه...

ادامه مطلب »

نحوه محاسبه حداقل مربعات دو مرحله ای در نرم افزار SPSS

Two Stage Least Squares (2SLS) Regressionرگرسیون حداقل مربعات دو مرحله ای یک روش پیشرفته رگرسیونی برای پوشش مدل هایی است که خاصیت بازگشتی بودن را که مفروضه اصلی رگرسیون خطی عمومی است، را نقض می کنند. به ویژه مدل هایی که محقق باید همبستگی بین یک یا تعداد بیشتری از متغیر های پیش بین خود را با متغیر وابسته مدل...

ادامه مطلب »


نظراتافزودن نظر