آموزش نرم افزار STATA

محاسبه رگرسیون پروبیت در نرم افزار STATA

رگرسیون های لجستیک خانواده وسیعی هستند که رگرسیون پروبیت یکی از پرکاربرد ترین آنها است. این رگرسیون در مورد متغیر های دو مقوله ای کاربرد دارد یعنی متغیر وابسته دارای دو وجه است. به عنوان مثال در یک مطالعه، هدف بررسی اثر متغیر های مستقل بر پیش بینی سطوح متغیر وابسته تحقیق است....

ادامه مطلب »

محاسبه فرم های درجه دوم و لجستیک تابع تشخیصی در Stata

هدف اصلی تابع تشخیصی ارائه یک تابع پیش بین برای تفکیک اعضای یک جامعه بر اساس قدرت تفکیکی متغیر های مستقل وارد شده به مدل است. متغيرهايي که بهترين  تمايز را بين دو گروه قائل ميشوند هدف اوّليه تحليل تشخيصي است...

ادامه مطلب »


نظراتافزودن نظر