آزمون های ناپارامتریک

آزمون دوجمله ای (Binominal Test)

این آزمون (که گاهی آزمون نسبت نامیده می شود) زمانی به کار می رود که می خواهیم نسبت خاصی را در جامعه بررسی کنیم.

ادامه مطلب »

آزمون علامت (Sign Test)

زمانی که در آزمون t یک نمونه ای فرض مبتنی بر نرمال بودن جامعه برقرار نباشد از آزمون علامت استفاده می کنیم. که این آزمون به دو دسته «آزمون علامت یک نمونه ای» و «آزمون علامت زوج نمونه ای» تفکیک می شود.

ادامه مطلب »

آزمون ویلکاکسون (wilcoxon)

زمانی از این آزمون استفاده می‌شود که از یک جامعه آماری؛ تنها یک گروه به عنوان نمونه انتخاب و سپس این گروه را از لحاظ یک یا چند متغیر وابسته ؛قبل و پس از ارائه متغیر مستقل مورد بررسی قرار دهیم.(به عبارت دیگر تغیرات قبل و پس از ارائه  متغیر مستقل را با هم مقایسه کنیم) 

ادامه مطلب »

آزمون های تعقیبی (Post Hoc)

در آنالیز واریانس یک عامله  در صورت  رد فرض صفر (یعنی تفاوت معناداراست )ما می توانیم برای تشخیص تفاوت درون گروهها از آزمونهای تعقیبی (Post Hoc ) استفاده کنیم.در واقع ببینیم این تفاوت در بین کدام یک از گروها وجود دارد.

ادامه مطلب »

آزمون نرمال بودن داده ها

آزمون کولموگروف – اسمیرنوف (kolmogorove- smirnov test):

ادامه مطلب »

آزمون chi-square (خی دو)

یکی از مشهورترین آزمون‌های آمار غیر پارامتریک، آزمون خی دو یا کای اسکوار می‌باشد که در تحلیل‌های آماری، بسیار از آن استفاده می‌شود. فرایند آزمون با دسته بندی یک متغیر در تعدادی طبقات،به محاسبه آماره کای اسکوار می‌پردازد.

ادامه مطلب »

آزمون یومان ویتنی (Mann _Whitney)

 این آزمون ،روش غیر پارامتری برای تعیین اختلاف نمره های یک یا چند متغیر در دو گروه مستقل است؛ به عبارت دیگر عمومی ترین آزمون برای تعیین تفاوت بین توزیع ها ی دو نمونه مستقل است. زمانی از این آزمون استفاده می شود...

ادامه مطلب »

آزمون کروسکال والیس (kruskal wallis)

 این آزمون شکل گسترده آزمون یومان  ویتنی و نوع مشابه غیر پارامتریکی آنالیز واریانس یک عامله است. به عبارت دیگر جهت تحلیل واریانس یک طرفه رتبه ای ،مدنظر می باشد و تفاوتهای موجود در محل توزیع را تعیین می کند.

ادامه مطلب »

آزمون فریدمن (Friedman Test)

 آزمون فریدمن مشابه (طرح اندازه گیری‌های مکرر یک نمونه ای ) یا (تحلیل واریانس دو عامله طبقه بندی) می‌باشد. 

ادامه مطلب »


آزمون همگونی (Test of Homogeneity)

آزمون استقلال و آزمون همگونی از لحاظ نظری و ریاضی یکسان هستند ولی دارای مفهوم و شیوه نمونه برداری متفاوتی می‌باشند.

ادامه مطلب »نظراتافزودن نظر