آزمون های پارامتریک

آزمون مقایسه میانگین ها (Compare Means)

در این آزمون فرضیه مطح شده در مورد مانگین یک جامعه در سطح خطای α مورد بررسی قرار می گیرد. این آزمون برای متغیرهای کمی به کار می رود و در مواردی برای تشخیص تاثیر یا عدم تاثیر متغیر(ها) در وضعیت مورد بررسی استفاده می شود. اگر میانگین هر متغیر از حد معینی بیشتر بود، آن متغیر در پدیده مورد نظر موثر تلقی می شود.

ادامه مطلب »

آزمون تحلیل واریانس (ANOVA)

برای مقایسه میانگین دو یا چند جامعه (یعنی تاثیر یک متغیر مستقل گروه بندی بر یک متغیر کمی وابسته) از این آزمون استفاده می شود.

ادامه مطلب »

آزمون همبستگی (correlation test)

تحلیل همبستگی ابزاری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر می باشد.

ادامه مطلب »

اندازه های تکراری (Repeated Measures)

اندازه های تکراری، عبارتند از اندازه های یک متغیر مشخص، برای هر مورد، در چند وضعیت مختلف، طرحی که به بررسی این اندازه‌ها می‌پردازد به « طرح اندازه های تکراری » معروف است. این طرح حالت تعمیم یافته آزمون مقایسه زوجی است....

ادامه مطلب »

آزمون های تعقیبی

در تحلیل واریانس ما در پی این هستیم که بدانیم آیا اختلاف میانگین متغیر مورد نظر ما بین گروه ها، اختلاف معنا داري هست یا نه؟ براي این منظور از آزمون فیشر استفاده می کنیم. فرض صفر در این آزمون، برابري میانگین ها بین گروه ها یا به عبارت دیگر صفر بودن اثر تیمارها (گروه ها) و فرض مقابل، عدم برابري میانگین ها و به عبارت دیگر غیر صفر بودن اثرتیمارها (گروه ها) می باشد.


ادامه مطلب »
نظراتافزودن نظر