تحلیل های چند متغیره

تحلیل عاملی (Factor Analysis)

معمولاً در تحقیقات به دلایل مختلف با حجم زیادی متغیرها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیق‌تر داده‌ها و رسیدن به نتایج علمی‌تر و در عین حال عملیاتی‌تر، پژوهشگران به دنبال کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی برای آنها می‌باشند

ادامه مطلب »

رگرسیون و مدل سازی به روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square)

روش حداقل مربعات جزئی (Partial Least Square) به عنوان یک جایگزین برای روش های OLS رگرسیون،  Canonical‌ رگرسیون و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در پژوهش هایی که متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد، بکار گرفته می شود.

ادامه مطلب »

تعیین مهم ترین عوامل تاثیر گذار (تحلیل حساسیت)

همیشه در بیشتر تحقیق های کمی و کیفی پیدا کردن مهم ترین عوامل تاثیر گذار یکی از دغدغه های پژوهشگران بوده است. 

ادامه مطلب »

تحلیل مسیر یا تحلیل رگرسیون؟

در مسائلی که ما قصد اندازه گیری متغیرهای مفهومی را داریم می‌بایست از تحلیل مسیر استفاده کرد. راه کارهای مختلف ابداع شده توسط دانشمندان حوزه مدل سازی معادلات ساختاری این یقین را در پژوهشگر بوجود می‌آورد

ادامه مطلب »
نظراتافزودن نظر