روش تحقیق

تعیین روایی و پایایی پرسشنامه

در علوم انسانی و رفتاری بیشتر تحقیقات بر اساس پرسشنامه انجام می شود. بنابراین پرسشنامه ها باید از روایی و پایایی بالایی برخوردار باشند تا بتوانند داده های پژوهش را با دقت و جامعیت جمع آوری کنند.

ادامه مطلب »

روایی همگرا، روایی واگرا و پایایی سازه(Construct Reliability)

پس از برازش مدل ساختاری(SEM)،می توان پایایی سازه (متغیرهای مفهومی)  را محاسبه کرد. پایایی سازه را می­توان بر اساس پایایی مرکب(CR) و میزان واریانس استخراج شده (AVE)  محاسبه کرد.

ادامه مطلب »

روش های روایی و پایایی پرسشنامه

اعتبار(روایی) به ارتباط منطقی، بین پرسش­های آزمون و مطلب مورد سنجش اشاره دارد. وقتی گفته می­شود آزمون، روایی دارد به این معنا است که پرسش‌های آزمون به‌طور دقیق آنچه را که مورد نظر می­باشد، می­سنجد. اعتبار، جنبه­های مختلف دارد و ارتباط بین پرسش و آزمودنی با توجه به کلیه جنبه­های آن حاصل می­شود. در صورتی که این ارتباط وجود نداشته باشد اعتبار به وجود نمی­آید.

ادامه مطلب »

طراحی پرسشنامه استاندارد AHP و TOPSIS(تاپسیس) و ویکور

یکی از گام های مهم در اولویت بندی به روش AHP و TOPSIS جمع آوری نظرات خبرگان است. در روش AHP می بایست ابتدا سلسله مراتبی از اهداف، معیارها و گزینه‌ها تشکیل گردد.

ادامه مطلب »

تعیین حجم نمونه آماری(اندازه نمونه)

در گردآوری داده‌ها به طریق شمارش کامل، از هر یک از افراد جامعه داده های مورد نظر گرداوری می‌شود. هزینه، نیروی انسانی و مدت زمانی که برای انجام دادن شمارش کامل جهت گرداوری داده‌ها مصرف می‌شود به میزانی است که معمولاً اجرای آن توجیه نمی‌شود.

ادامه مطلب »

از چه روش آماری استفاده کنیم؟

آیا روشی که برای تحلیل سوالات و فرضیات استفاده کردم درست است؟

بهترین روش برای تحلیل سوالات و فرضیات من کدام است؟

شاید شما در طول دوره تحصیلی یا کاری خود بارها این سوالات فکر کرده باشید اما چه کسی می تواند به این سوالات پاسخ دهد؟

ادامه مطلب »
نظراتافزودن نظر