معادلات ساختاری و تحلیل مسیر

انجام معادلات ساختاری با Amos

Amos را می‌توان یکی از موفق‌ترین نرم افزارهای کامپیوتری دانست که به طور خاص برای مدل‌سازی معادله ساختاری طراحی شده است. مدل سازی معادله ساختاری، تحلیل ساختارهای کواریانس، مدل سازی علی و تحلیل ساختارهای گشتاوری مجموعه اصطلاحاتی هستند

ادامه مطلب »

شاخص های برازش مدل

مدل تدوین شده بر مبنای چارچوب نظری و پیشینه تجربی تا چه اندازه با واقعیت انطباق دارد؟ این سؤالی است که هر پژوهشگری که پژوهش خود را در قالب یک مدل معادله ساختاری مدون کرده است با آن روبروست و مایل است به آن پاسخ دهد.

ادامه مطلب »

مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)

 کمی تلقی کرد که به محقق یاری می‌رساند تا پژوهش خود را از مطالعات نظری و تدوین آن‌ها گرفته تا تحلیل داده های تجربی، در قالبی چند متغیره سامان بخشد.

ادامه مطلب »
نظراتافزودن نظر