روش های پیش بینی

مدل های پیش بینی (میانگین متحرک، نمو هموار ساده، نمو هموار دوبل)

کابرد اصلی تجزیه و تحلیل سری های زمانی «پیش بینی» است. بدیهی است، چنانچه وابستگی خاصی بین داده ها در طول زمان وجود داشته باشد؛فرصت مناسبی پیش می آید تا با کمک آن مشاهدات بتوان روند آینده پدیده ای را پیش بینی کرد.

ادامه مطلب »

انتخاب روش مناسب پیش بینی

هر مدیری در تصمیم گیری‌های خود به نحوی با پیش بینی سروکار دارد . برخی از این پیش بینی‌ها ساده و برخی دیگر از این پیش بینی‌ها پیچیده و مشکل می‌باشند . همچنین پیش بینی‌ها می‌توانند برای دوره های زمانی کوتاه مدت یا بلند مدت انجام گیرند .

ادامه مطلب »
نظراتافزودن نظر